جذب مشتری های جدید یک فرآیند کسب و کار حیاتی برای دستیابی به رشد پایدار است. با گذشت زمان، با ظهور فن آوری های اینترنتی جدید، رویکردهای بازاریابی تغییر کرده است.