این مقاله در نظر گرفته شده است به منظور اهداف اطلاعاتی، و نه با هدف از بین بردن در noobs از اینترنت. من اعتقاد دارم که همه چیز در مورد هیچ چیز نیست، زیرا همیشه چیز بیشتری برای یادگیری از چیزی که قبلا می دانید وجود دارد. بنابراین، اولین چیزی که شما متوجه شدید پس از چند ساعت در اطراف اینترنت گشت و گذار این است که شما متوجه تن از وب سایت ها و وبلاگ ها پلاتبیت پلاتبی از پهنای باند پراکنده شده اید.